عبارت را در

انجام چه كاري هفتاد در از فقر به روي انسان باز مي كند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما مِن عبدٍ فَتَحَ على نَفسِهِ بابا مِن المَسألَةِ إلاّ فَتَحَ اللّه‏ُ علَيهِ سَبعينَ بابا مِنَ الفَقرِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هيچ بنده‏اى درى از نياز خواهى را به روى خود نگشود ، مگر آن كه خداوند هفتاد دَرِ فقر را به روى او گشود .