عبارت را در

آیا حریص، احساس ثروتمندی می كند؟

عنه عليه‏السلام :

الحَريصُ فَقيرٌ ولو مَلَكَ الدُّنيا بحَذافيرِها .

امام على عليه‏السلام :

آزمـند نـيازمند است اگـر چه مالك همه دنيا باشد .