عبارت را در

چه كسي در حالت نادارى، ثروتمند است؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أصبَحَ والآخِرَة ‏هَمُّهُ استَغنى بغَيرِ مالٍ ، واستَأنَسَ بغَيرِ أهلٍ ، وعَزَّ بغَيرِ عَشيرَةٍ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه روز خود را آغاز كند در حالى كه آخرت همّ و غم او باشد ، با وجود نادارى ، توانگر باشد و با وجود بى‏كسى ، تنها نباشد وبدون داشتن ايل و تبار ، نيرومند باشد .