عبارت را در

محتكر به چه كسي تشبيه شده است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الُمحتَكِرُ في سُوقِنا كالمُلْحِدِ في كِتابِ اللّه .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه در بازار ما دست به احتكار زند به منزله كسى است كه كتاب خدا را انكار كند .