عبارت را در

با طهارت خوابيدن چه ثوابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الطّاهِرُ النّائمُ كالصّائمِ القائم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه با طهارت بخوابد ، همانند روزه‏دارِ شب زنده‏دار است .