عبارت را در

وضوي كامل در سرمای شدید و گرمای شدید چه ثوابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَـن أسبَـغَ الـوُضوءَ في البَردِالشَّديدِ كانَ لَهُ مِن الأجرِ كِفلانِ ، ومَن أسبَغَ الوُضوءَ في الحَرِّ الشَّديدِ كانَ لَهُ أجرُ كِفلٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه در سرماى شديد ، وضو را به طور كامل بگيرد ، دو سهم اجر دارد و هر كه در گرماى سخت ، وضو را كامل به جا آورد يك سهم اجر دارد .